plików cookies.

Niniejszy dokument określa zasady działania serwisu Willing i korzystania z niego przez Użytkowników. Obowiązuje od dnia 14.12.2015 r. (ostatnia zmiana: 14.12.2015 r.).

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 • Serwis - serwis internetowy Willing dostępny pod adresem: https://willing.pl.
 • Użytkownik - podmiot, który w wyniku poprawnie wypełnionego i wysłanego formularza "Rejestracji", a następnie potwierdzenia drogą mailową tego procesu, posiada aktywne konto w Serwisie.
 • Operator - właściciel Serwisu, Bartosz Jóźwiak (ul. Jałowcowa 10/1, 62-052 Komorniki, NIP 5562668906), który administruje Serwisem, zapewniając jego funkcjonowanie.
 • Moderator - podmiot moderujący treści pojawiające się w Serwisie, w szczególności w celu eliminacji tych niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.
 • Profil - strona z informacjami identyfikacyjnymi i kontaktowymi Użytkownika, opisem i/lub zdjęciami, w całości administrowana przez Użytkownika.
 • Materiały - wszelkie dane, treści i pliki zamieszczone przez Użytkownika w jakiejkolwiek części Serwisu. W szczególności są to wszystkie opisy, komentarze, grafiki, zdjęcia czy pliki audio/wideo dodane przez Użytkownika.
 • Ogłoszenie - dodane przez Użytkowania Materiały, informujące o organizowanej lub chęci podjęcia się organizacji pewnej inicjatywy, mające na celu zebranie osób chętnych do uczestnictwa w niej.
 • Wydarzenie - rodzaj aktywności będący przedmiotem opisu Ogłoszenia.
 • Organizator wydarzenia - Użytkownik, który dodał Ogłoszenie w Serwisie i zostało ono zaakceptowane przez Moderatora.
 • Uczestnik - Użytkownik, którego zgłoszenie dot. chęci uczestnictwa w Wydarzeniu zostało zaakceptowane przez Organizatora wydarzenia.
 • Cookies - niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer po stronie Użytkownika na jego lokalnym dysku.

Informacje ogólne

Serwis umożliwia Użytkownikowi zarówno znalezienie interesującego go zajęcia, jak i dodanie własnego Wydarzenia, do którego szuka Uczestników. Ideę działania Serwisu prezentuje przygotowana przez nas animacja.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w niniejszym dokumencie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wydarzenia

W serwisie dostępnych jest 6 kategorii, do których może być przypisane Wydarzenie, są to:

 • Sport i zdrowie,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Kultura i moda,
 • Rozrywka i hobby,
 • Nauka i kariera,
 • Pozostałe.

Każde Wydarzenie ściśle związane się z miejscem, gdzie ma się odbyć. Oprócz średnich i większych miast pogrupowanych wg województw, można także określić miejsce wydarzenia jako:

 • Cała Polska

  Dla Wydarzeń, które odbywać się będą w kilku miejscach w Polsce lub gdzie precyzyjne określenie tylko jednego miejsca Wydarzenia jest trudne. Dotyczy to przede wszystkim Wydarzeń związanych z podróżą, przemieszczaniem się jak i tych, których miejsc dołączenia do Wydarzenia może być kilka.

 • Zagranica

  Dla Wydarzeń, które odbywać się będą poza granicami Polski.

 • Internet

  Dla Wydarzeń, które odbywać się będą z wykorzystaniem komputera/urządzenia mobilnego i Internetu, a więc bez potrzeby rzeczywistych spotkań.

 • Do uzgodnienia/nieznane

  Dla Wydarzeń, których miejsce odbycia się nie jest jeszcze znane lub ma zostać ustalone wspólnie, w drodze dyskusji z Uczestnikami.

Widoczność poszczególnych Wydarzeń w Serwisie zależna jest od wyboru miejsca, w którym użytkownik zdecydował się szukać aktywności. Wyświetlane są wyłącznie te, w których miejsce wydarzenia odpowiada temu zadeklarowanemu przez Użytkownika. Jeśli jednak wyborem Użytkownika jest konkretne miasto lub województwo, wyświetlana lista Wydarzeń uzupełniona jest o Wydarzenia z Cała Polska, Zagranica, Internet i Do uzgodnienia/nieznane.

Dodając Wydarzenie, jego datę odbycia się można ustalić jako:

 • Konkretną datę - w przypadku, gdy znamy dokładną datę Wydarzenia.
 • Określony dzień/dni tygodnia - kierowana dla Wydarzeń o charakterze cyklicznym.
 • Do uzgodnienia/nieznana - stosowana dla Wydarzeń, których data odbycia się ma zostać ustalona wspólnie, w drodze dyskusji z Uczestnikami lub nie jest jeszcze znana.

Dla każdej z w/w opcji możliwe jest także określenie godziny odbycia się Wydarzenia.

Wydarzenia mogą być publikowane z opóźnieniem. Przed publikacją każde Wydarzenie jest uprzednio zatwierdzane przez Moderatora.

Wydarzenie może zostać zakończone z kilku przyczyn:

 • koniec czasu emisji Wydarzenia,
 • zebranie maksymalnej liczby Uczestników do Wydarzenia,
 • zakończenie Wydarzenia decyzją Organizatora wydarzenia,
 • zakończenie Wydarzenia decyzją Moderatora.

W razie powzięcia przez Moderatora wątpliwości, co do odpowiedniości dalszej emisji Ogłoszenia, a w szczególności w razie rażącego lub ciągłego łamania na stronie Wydarzenia niniejszych zasad przez Organizatora wydarzenia lub któregokolwiek z Uczestników, Moderator zastrzega sobie możliwość zakończenia wcześniej zaakceptowanego Ogłoszenia, wedle uznania.

Nie obsługujemy Wydarzeń komercyjnych - nie publikujemy Wydarzeń, których cel Organizatora wydarzenia związany jest przede wszystkim z uzyskaniem (pośrednio lub bezpośrednio) korzyści finansowych z tytułu jego organizacji.

Wybrane Wydarzenia mogą zostać wyróżnione przez Moderatora i być promowane na stronie głównej Serwisu jaki i innych kanałach komunikacji.

Decyzję o uczestnictwie Użytkownika w wybranym Wydarzeniu podejmuje każdorazowo Organizator wydarzenia. Zasada ta nie ma zastosowania, w przypadku wyboru przez Organizatora wydarzenia opcji automatycznej akceptacji wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez Użytkowników.

Korzystanie z możliwości ustalenia "Profilu idealnego Uczestnika" przez Organizatora wydarzenia, powinno następować każdorazowo, tylko w uzasadnionych przypadkach. Serwis nie służy celom matrymonialnym.

Dodawane Ogłoszenia powinny być rzetelnie przygotowane i posiadać wszystkie niezbędne treści. Ogłoszenia niezawierające podstawowych informacji o Wydarzeniu nie będą publikowane w Serwisie.

Uczestnik nie może wycofać swojego zgłoszenia dot. chęci uczestnictwa w Wydarzeniu.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie.

Login Użytkownika nie może być adresem strony internetowej, zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne czy chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń do których używania Użytkownik nie ma prawa.

Użytkownik serwisu ma prawo do:

 • posiadania Profilu w Serwisie,
 • dodawania i obserwowania Wydarzeń,
 • zgłaszania chęci uczestnictwa w Wydarzeniu,
 • zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji dostępnych w ustawieniach konta,
 • wypowiadania się w Serwisie,
 • oceny Profilów innych Użytkowników,
 • zgłaszania błędów i naruszeń związanych z treściami zawartymi w Serwisie.

Użytkownik decyduje jakie dane umieścić w Profilu oraz dla kogo mogą być one dostępne. Ma do wyboru dwie opcje:

 • dla wszystkich - dane są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis,
 • dla Użytkowników - dane są dostępne wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników Serwisu.

Zabronione jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika jakichkolwiek Materiałów o charakterze reklamowym, niezgodnym z polskim prawem lub powszechnie obowiązującymi dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, obraźliwym, wulgarnym lub nawołującym do nietolerancji, wrogości, agresji czy łamania prawa, zawierających spam, zduplikowaną treść lub przejawiających się trollingiem itp.

Usunięcie konta w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Wydarzeń wszystkich ew. zgłoszeń wysłanych przez Użytkownika a nierozstrzygniętych jeszcze przez Organizatora danego Wydarzenia.

Prawa i obowiązki Operatora/Moderatora

Moderator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Ogłoszeń i Materiałów, które w jakikolwiek sposób łamią niniejsze zasady oraz wezwania Użytkownika do poprawy lub ich aktualizacji.

W przypadkach rażącego i/lub ciągłego łamania niniejszych postanowień, decyzją Moderatora, konto Użytkownika może zostać tymczasowo lub trwale zablokowane, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za niezgodne z obowiązującym prawem, szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników czy sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu. Archiwizacja danych ma służyć celom statystycznym oraz pomagać w sytuacjach spornych, w przypadku wątpliwości co do przestrzegania niniejszych postanowień przez Użytkownika Serwisu.

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, w momencie ich publikacji, przysługują Operatorowi, w szczególności w zakresie umożliwiającym Operatorowi udostępnianie ich. Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych Materiałów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, oraz w przypadku usunięcia z Serwisu.

Komunikacja

Serwis umożliwia Użytkownikom korespondencję z innymi Użytkownikami za pomocą prywatnych wiadomości wysyłanych bezpośrednio z Serwisu.

Wszyscy Użytkownicy zainteresowani danym Wydarzeniem mogą także (jeśli Organizator nie wyłączył takiej możliwości) komunikować się na stronie Wydarzenia, komentując czy zadając pytania, a Uczestnicy wydarzenia dodatkowo, prowadzić dyskusję między sobą, pisząc w Strefie Uczestnika.

Rejestrując się w Serwisie, każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, powiadomień związanych z jego aktywnością w Serwisie. Zapis ten nie dotyczy zgody na wysyłanie jakichkolwiek materiałów reklamowych do Użytkownika.

Odpowiedzialność Serwisu i Użytkownika

Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników są prywatnymi opiniami ich autorów - nigdy nie są poglądami Operatora Serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Materiałów umieszczaną przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby wykluczyć z Serwisu Materiały niezgodne z niniejszymi zasadami i obowiązującym prawem.

Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym, z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszymi zasadami, wykorzystywaniu Materiałów umieszczonych w Serwisie.

Dane osobowe i polityka prywatności

Rejestrując się w Serwisie, każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z zasadami określonymi w tym dokumencie.

Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Operator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Operator nie przetwarza, nie sprzedaje i nie udostępnia w celach promocyjnych czy marketingowych, bez zgody Użytkownika, jego danych osobowych.

Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie co najmniej loginu oraz adresu e-mail i hasła, które są informacjami niejawnymi. Uzupełnienie, w procesie rejestracji, pozostałych danych przez Użytkownika, które stanowią informacje jawne, jest opcjonalne. Wyłącznie od Użytkownika zależy więc, czy udostępni on je innym odwiedzającym.

Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

Każdy Użytkownik, po zalogowaniu się na swoje konto, ma prawo do edycji podanych wcześniej danych oraz całkowitego usunięcia konta.

Informacje o Użytkowniku, pozyskiwane przez serwer w formie logów (data, adres IP), są przez Serwis gromadzone wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu.

Pliki Cookies, tworzone podczas korzystania z Serwisu, nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych Użytkownika oraz nie umożliwiają jego identyfikacji, służą zaś do zapamiętywania informacji o Użytkowniku w celu tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w Serwisie (m.in. zewnętrznych firm reklamowych) jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Dostępność serwisu

Działanie Serwisu zoptymalizowane jest zarówno pod urządzenia stacjonarne jak i mobilne.

Serwis nie jest obsługiwany przez przestarzałe przeglądarki. Użytkownicy Internet Explorer w wersji niższej niż 11, chcąc móc korzystać z Serwisu, powinni zaktualizować swoją przeglądarkę.

Dla urządzeń z systemem Android dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, opinie i pytania dotyczące niniejszych zasad. Prosimy o ich kierowanie poprzez formularz kontaktowy.